Mandatsträger:

Name Mitgliedschaft Art der Mitarbeit 
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
CDUCDU Ausschussvorsitzende/rAusschussvorsitzende/r
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
SPDSPD stellvertretende/r Vorsitzende/rstellvertretende/r Vorsitzende/r
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied
GRÜNEGRÜNE RatsmitgliedRatsmitglied
GRÜNEGRÜNE stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
GRÜNEGRÜNE stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied
GRÜNEGRÜNE stellvertretende/r Vorsitzende/rstellvertretende/r Vorsitzende/r
DIE FRAKTIONDIE FRAKTION beratendes Ratsmitgliedberatendes Ratsmitglied
DIE LINKEDIE LINKE beratendes Ratsmitgliedberatendes Ratsmitglied
FDPFDP beratendes Ratsmitgliedberatendes Ratsmitglied

Mitgliedschaft beendet:

Name Mitgliedschaft Art der Mitarbeit vonbis
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
BürgermeisterBürgermeister RatsmitgliedRatsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU MitgliedMitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU 2. stellvertretende/r Vorsitzende/r2. stellvertretende/r Vorsitzende/r03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied04.11.202015.02.2022von 04.11.2020 bis 15.02.2022
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU RatsmitgliedRatsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
CDUCDU stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
SPDSPD RatsmitgliedRatsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
GRÜNEGRÜNE stellvertretendes beratendes Ratsmitgliedstellvertretendes beratendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
GRÜNEGRÜNE 1. stellvertretende/r Vorsitzende/r1. stellvertretende/r Vorsitzende/r03.11.2020bis 03.11.2020
DIE LINKEDIE LINKE stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
DIE LINKEDIE LINKE stellvertretendes Ratsmitgliedstellvertretendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
VolksabstimmungVolksabstimmung beratendes Ratsmitgliedberatendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
AfDAfD stellvertretendes beratendes Ratsmitgliedstellvertretendes beratendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
DIE FRAKTIONDIE FRAKTION beratendes Ratsmitgliedberatendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020
FDPFDP beratendes Ratsmitgliedberatendes Ratsmitglied03.11.2020bis 03.11.2020